Omslag ontwerp Prisma 2009 Interprovinciale Milieuprojecten. Uitgave van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

De provincies werken in interprovinciaal verband sinds 1990 samen aan de uitvoering van het milieubeleid. De uitvoering van het milieubeleid werd, naast opname in het eigen provinciaal beleid, interprovinciaal en projectmatig opgepakt. Interprovinciaal, waar dat uit oogpunt van efficiëntie, effectiviteit en eenduidigheid, wenselijk was, en projectmatig, vanwege de noodzaak om op korte termijn resultaten te boeken. Sindsdien wordt elk jaar via interprovinciale milieuprojecten gewerkt aan het halen van milieudoelen. Zie ook de uitgave Klimaat - Energie akkoord tussen Rijk en Provincies.


Tot 2004 onder de noemer IPM (Interprovinciale Projectorganisatie Milieu). Sinds 2005 gebeurt dit onder de titel PRogramma IPO Strategische Milieu Agenda (PRISMA).

#prisma #milieu